Privatumo taisyklės

Pažymėdami “Sutinku” ir taip patvirtindami punktą “Sutikite su paslaugų teikimo sąlygomis jūs sutinkate su LTConsult IVS, įmonės kodas (CVR) 3869227, esančios adresu Ryesgade 59, 2100 Kopenhaga, Danija, toliau vadinamu Paslaugų teikėju, paslaugų teikimo sąlygomis. Jūs tampate užsakovu, toliau vadinamu Paslaugų gavėju. Abi šalys vadinamos Šalimis, sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis):   I DALIS. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

 1.  Pagal šią Sutartį Paslaugų teikėjas įsipareigoja pagal Kliento užsakymą suteikti Klientui pirkime ir sąskaitoje nurodytą paslaugą (toliau – Paslaugos), o Klientas įsipareigoja už suteiktas Paslaugas sumokėti.

II DALIS. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugas tokia tvarka ir terminais:
  1. Dokumentų tvarkymo paslaugos – tiesiogiai vykdyti paslaugų teikimą ir prisiimti visą atsakomybę už kokybišką paslaugų teikimą.
  2. Automatizuoto CV kūrimo paslaugos – tiesiogiai vykdyti paslaugų teikimą ir prisiimti visą atsakomybę už kokybišką paslaugų teikimą.
  3. Verslo valdymo paslaugos – tarpininkauti užtikrinant kokybišką paslaugų teikimą Paslaugų gavėjui. Už tiesiogiai suteiktų paslaugų kokybę atsakomybę prisiima paslaugų teikėjui šias paslaugas teikiantis partneris.
  4. Teisinės paslaugos – tarpininkauti užtikrinant kokybišką paslaugų teikimą Paslaugų gavėjui. Už tiesiogiai suteiktų paslaugų kokybę atsakomybę prisiima paslaugų teikėjui šias paslaugas teikiantis partneris.
  5. Vertimo paslaugos – tarpininkauti užtikrinant kokybišką paslaugų teikimą Paslaugų gavėjui. Už tiesiogiai suteiktų paslaugų kokybę atsakomybę prisiima paslaugų teikėjui šias paslaugas teikiantis partneris.
 2. Esant nesutarimams dėl partnerių suteiktų paslaugų kokybės ir iš šios Sutarties kylantys ginčai yra sprendžiami trišalių derybų keliu arba kreipiantis į teismą.
 3. Santykiams, kylantiems iš šios Sutarties, reguliuoti yra taikoma Danijos Karalystės teisė.

III DALIS. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
  1. teikti Paslaugas rūpestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius bei žinias.
  2. nedelsiant raštu informuoti Klientą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui tinkamai ir laiku suteikti Paslaugas.
  3. Užtikrinti asmeninių Paslaugų gavėjo duomenų saugumą ir neprieinamumą 3 šalims.
  4. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugų teikėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint teikti Paslaugas.
  5. pasitelkti trečiuosius asmenis, neskaitant 2 dalyje, pirmame punkte išvardintų Paslaugų teikėjo partnerių, tik iš anksto gavęs raštišką Kliento sutikimą.
 2. Paslaugų gavėjas įsipareigoja:
  1. Paslaugų teikėjui ketinant ar teikiant Paslaugas bendradarbiauti su pastaruoju bei sudaryti jam visas sąlygas, kurios yra būtinos Paslaugoms teikti.
  2. Paslaugų teikėjui suteikti visą informaciją bei dokumentus, kurie yra būtinos Paslaugoms teikti.
  3. Užtikrinti, kad pateikta informacija yra faktiškai teisinga.
 3. Nė viena šalis neturi teisės perleisti trečiajai šaliai visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

IV DALIS. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 1. Sutartis įsigalioja nuo sėkmingo apmokėjimo internetu datos
 2. Sutartis gali būti vienašališkai bet kada nutraukta kiekvienos iš šalių sprendimų, jeigu yra patenkinamos visos žemiau nurodytos sąlygos:
  1. viena iš šalių neįvykdė ar įvykdė netinkamai vieną ar daugiau prievolių, kylančių iš šios sutarties; ir
  2. nukentėjusiai šaliai raštu pareikalavus įvykdyti prievolę ar ištaisyti vykdymo trūkumus, kita šalis per nukentėjusios šalies nustatytą protingą terminą to nepadaro.
 3. Jeigu Sutartis buvo nutraukta prieš terminą, Sutartį pažeidusi šalis kitai šaliai privalo atlyginti visus dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.